Безплатна доставка до офис на Еконт, за поръчки над 100 лв.! (виж условията за ползване).

ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ЛИЧНИ ДАННИ

- Gogel LLC идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на unikalni-podaraci.com и на IP адреса на Потребителя. 

- Gogel LLC има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Gogel LLC.

- Gogel LLC полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

- При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, Gogel LLC обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 

- Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за Gogel LLC възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

- Gogel LLC събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Gogel LLC.

- С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. - Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Gogel LLC да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

- При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Gogel LLC чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Gogel LLC може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Gogel LLC по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 

- При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Gogel LLC данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни Gogel LLC има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.