Уважаеми клиенти, във връзка с обявеното извънредно положение, магазинът ни на ул. Цар Асен 11, София няма да работи засега.
Поръчки изпращайте САМО ПРЕЗ САЙТА. Facebok и email използвайте само за нестандартни запитвания!
За гравиране, бродиране или печат на Ваши продукти, моля звънете на 0886 44 94 93 за предварителна уговорка.

Безплатна доставка с Еконт при поръчки над 40 лв.! (виж условията за ползване)

ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ЛИЧНИ ДАННИ

- „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на unikalni-podaraci.com и на IP адреса на Потребителя. 

- „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ”. 

- „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

- При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 

- Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

- „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ”.

- С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. - Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

- При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 

- При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни “УНИКАЛНИ ПОДАРЪЦИ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.